สิทธิ์ประกันสังคม

ทำฟันที่ คลินิกปุณณกัณฑ์ ทันตแพทย์ หาดใหญ่
ใช้ประกันสังคมได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ได้ทั้งอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด

ผู้มีสิทธิ์ประกันสังคม พกเพียงบัตรประชาชน 1 ใบ
ก็ทำฟันประกันสังคม 900 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย ทำอะไรได้บ้าง?

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ได้แก่งานต่อไปนี้

การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง 900 บาท/ครั้ง/ปี

ผู้มีสิทธิ์ประกันสังคม กับ งานฟันปลอม

1.กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1.1 .ในกรณี 1-5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท

1.2 มากกว่า 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

2. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่  ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

2.1 ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท

2.2 ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท

ติดต่อเราที่ ปุณณกัณฑ์ทันตแทย์

ปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา ทีมงานปุณกัณฑ์